Danh mục các vật tư nhập khẩu chính hãng của Honeywell, GE… USA
Quý khách vui lòng liên hệ để được hỗ trợ báo giá.

STTVật tư
1Hydraulic Ratchet Self-sequencer VH14; 
2Công tắc kết trục (33CS); P/N: 277A2560P001;  
3Limit switch (33HR);  P/N: 158A6151P001
4Solenoid 20DA-1;  P/N: 899E080G001
5Solenoid 20DA-2;  P/N: 899E080G001
6Solenoid (20CF);  P/N: 91450326P002
7Limit switch 33CB;  P/N: 328A7435P001
8Pressure switch (63TK);  P/N: 275A8090P001
9Limit switch (33FL);  P/N: 328A4735P001;
10Solenoid valve (20FL);  P/N: 91600429P001
11Temp. control (VTR-1);  P/N: 158A7585P052
12Temp. control (VTR-2);  P/N: 158A7585P065
13Temperature switch (26AA);  P/N:  158A7444P008
14Solenoid 20AB;  P/N: 258A472BP001
15Pressure switch 63HQ;  P/N: 226A1706P030
16Temperature switch (26QT-1A, -1B, 26QA); 
17Temperature switch (26DW);  P/N: 213B1653P001
18Solenoid valve (20CB);  P/N: 381A7011P002
19Card DS200SLCCG3REG; 
20Temperature Sensors;
P/N: 328A8483P001;  
21Temperature Sensors;
P/N: 351A3488P024;  
22Flame Detector
P/N: 261A1812P012;  
23SPARK PLUG
P/N:178C6072G002;  
24Presurre switch (63QT2A,2B)
P/N: 226A1706P210;  
25Servo valve 3 coil (65FP)
P/N: 312A6077P005 (G771K203);  
26Servo valve 3 coil (90TV)
P/N: 312A6077P004  (G771K202);  
27Sensor vibration turbine (Bearing #2)
Part no. 329A3529P001; 
28Liquid fuel stop valve solenoid (20FL)
Part no. 114A8128P026; 
29Solenoid Valve (20DA)
Part no. 226A1413P005; 
3063TK (ADF gau pressure switch)
Part no. 328A8482P008; 
31Diesel engine stop solenoid (20DV)
 Part no. 286A6628P001; 
32Card DS200SLCCG3ACC; 
33Card DS200SDCCG4A; 
34Card DS200TCCAG1BAA; 
35Card DS200TCPSG1APE; 
36Card DS200CTBAG1ADD; 
37Card DS200TBQAG1ABB; 
38Card DS200TBCAG1AAB; 
39Card DS200TCQAG1B; 
40DS200TCQCG1BJF
41Card DS200QTBAG1ADC; 
42Card DS200DTBAG1AAA; 
43Card DS200DTBDG1ABB; 
44Card DS200DTBCG1AAA; 
45Card DS200DTBBG1ABB; 
46Card DS200TCRAG1ACC; 
47Card DS200TCDAH1BGD; 
48Card DS200TCEAG1BTF; 
49Card DS200TCEBG1BAA; 
50Card DS200TCTGG1AFF; 
51Card DS200PTBAG1BAA; 
52Card DS200TCPDG1BCC; 
53Card DS200TQPAG1ADC; 
54Card DS200TBQCG1AAA; 
55Card DS200TBQBG1ACB; 
56Card DS200QTPAG1ADC;